Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de verkoopsite van de VZW Zemst For Life  (hierna de "Verkoper" genoemd) met maatschappelijke zetel te 1981 Hofstade, Ambroossteenweg 42en gekend onder het ondernemingsnummer BE 0763.596.965.

Gegevens van de verkoper:

VZW Zemst For Life

BE 0763.596.965.

www.zemstforlife.be

info@zemstforlife

Telefoon: +32 473 78 00 44

Algemeen:

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven. Verkoop van Alcoholische dranken worden niet afgegeven aan - 18jarigen.

Bestelling:

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken.

Betaling:

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen. Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Gebruiker de keuze tussen volgende manieren van betaling:

Met een bankkaart (kredietkaart) : De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar bankkaart/kredietkaart op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, transportkosten, enz. 
Bij eventuele foutieve prijsmelding te wijten aan een technische fout heeft de verkoper het recht het order te annuleren.

Aansprakelijkheid:

Deze Site  is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper.

De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering / afhaling of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Bescherming van privacy:

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper. 

Algemeen:

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Zemst, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Zemst de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W..